Projekt: ZA ekološko kmetijstvo, varovanje okolja in zdravje ljudi

Nazaj

logo ACF

Projekt: ZA ekološko kmetijstvo, varovanje okolja in zdravje ljudi Program sofinanciranja: Javni razpis za male projekte v okviru programa Active Citizens Fund Trajanje projekta: 14.2.2022 do 14.2.2023 Vrednost projekta: 20.000,00 EUR (100 % sofinanciranje) Nosilec projekta: Zveza društev ekoloških kmetov Slovenije (ZDEKS) Partner iz držav programa: PRO-BIO (Češka) 

 

Projekt ZA ekološko kmetijstvo, varovanje okolja in zdravje ljudi je bil pripravljen zaradi prepočasne rasti deleža površin ekoloških kmetij med vsemi kmetijskimi pridelovalci v Sloveniji, s čimer ne bomo dosegli nujnega zmanjšanja negativnih vplivov konvencionalnega kmetijstva na okolje in naravo. Konvencionalno kmetijstvo je namreč velik onesnaževalec okolja in pomembno prispeva k podnebnim spremembam, saj je »krivec« za izpuste okoli četrtine vseh toplogrednih plinov. Hkrati negativno vpliva na biotsko pestrost in naravne vire (voda, prst) ter prinaša potencialne nevarnosti na zdravje ljudi, saj konvencionalno pridelana hrana velikokrat vsebuje ostanke fitofarmacevtskih sredstev (pesticidi), hormonov ali celo GSO. 

Prav zaradi izrednega pomena rasti ekološkega kmetijstva za doseganje ključnih okoljskih, naravovarstvenih in zdravstvenih ciljev, je Evropska unija kot enega osrednjih kazalcev svoje strategije Od vil do vilic zapisala, da bo do leta 2030 vsaj 25 % kmetijskih zemljišč v EU pod ekoloških kmetijstvom. Gre za najpomembnejši dokument EU za prehransko politiko v okviru Evropskega zelenega dogovora, kjer je ekološko kmetijstvo jasno izpostavljeno kot tista pot, ki lahko celovito preobrne omenjene negativne trende. Za doseganje tega cilja je pomembna polna angažiranost vseh držav članic, kar predstavlja izredno velik izziv za Slovenijo, ki je imela leta 2020 le 11% zemljišč pod ekološko obdelavo. Poleg splošnega počasnega napredovanja je še zlasti zaskrbljujoče, da je število eko kmetij v zadnjih letih celo stagniralo. 

Izkušnje najbolj uspešnih državah na področju ekološkega kmetijstva, kot je npr. Avstrija z 26% od kmetijskih zemljišč (prvo mesto v EU) kažejo, da je za resničen preboj potrebno močno, kvalitetno in motivirano podporno okolje. Le-tega sestavljajo odločna politična in finančna podpora eko pridelavi in porabi, kvalitetno in motivirano strokovno podpiranje kmetovalcev in drugih akterjev ter ozaveščenost vseh vključenih v družbi. 

V projektu bomo zato v letu 2022, letu številnih volitev, aktivno informirali državne in lokalne politične stranke, liste in kandidate o celovitem pomenu ekološkega kmetijstva ter jih spodbudili, da argumentirano izrazijo svojo podporo ekološkemu kmetijstvu in njegovem razvoju v Sloveniji. Gre za politično podporo pred, še posebno pa podporo v okviru izvajanja prehranskih politik znotraj vseh pomembnih institucij (npr. ministrstev) po volitvah. 

Osrednja aktivnost projekta bo tudi aktivno in vsebinsko sodelovanje Zveze (nosilca projekta) pri oblikovanju novega modela strokovne pospeševalne službe za ekološko kmetijstvo v Sloveniji. Ta služba je bila do sedaj v domeni le enega akterja (KGZS), a se je pokazalo za prešibko in premalo motivirano. Na osnovi jasnih smernic najbolj uspešnih držav, da je pri teh aktivnostih potrebna udeležba organizacij, ki so zavezane izključno eko kmetijstvu, želimo okrepiti položaj Zveze znotraj te službe. S tem pričakujemo znatno izboljšanje motiviranosti, kakovosti in obsega pospeševalnih aktivnosti ter s tem tudi uspešnosti. 

Skupaj z okrepljenim predstavljanjem eko kmetijstva v javnosti in med (konvencionalnimi) pridelovalci ter prenosom izkušenj dobrih praks iz Češke (partner Pro-Bio) in Avstrije bomo kratkoročno in dolgoročno prispevali k povečanju števila eko kmetijskih pridelovalcev. 

Več informacij o projektu: Zveza društev ekoloških kmetov Slovenije Dolenje selce 18 8211 Dobrnič 

Kontaktna oseba: Uroš Brankovič, vodja projekta ubrankovic@gmail.com GSM: 040 303 752 

Projekt ''ZA ekološko kmetijstvo, varovanje okolja in zdravje ljudi'' je podprt s sredstvi Active Citizens Fund v Sloveniji 2014–2021.

Stopite v stik

Uradni podatki

Zveza društev ekoloških kmetov Slovenije

Modri

Cert ID: 0052/00055

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
Zveza društev ekoloških kmetov Slovenije
Matična številka: 4102576000